Wedstrijdreglement Vavato – Wereldbeker 2022 wedstrijd

 

Artikel 1: De Organisator

Vavato BV, Waaslandlaan 14, 9160 Lokeren, België, en met ondernemingsnummer BE 0599.890.164 organiseert een wedstrijd “Wereldbeker– wedstrijd” (hieronder de “wedstrijd” genoemd).

Artikel 2: Duur van de wedstrijd

De wedstrijd loopt van zondag 20/11/2022 (00u01) en eindigt op zondag 18/12/2022 (23u59).

Artikel 3: Voorwaarden

De wedstrijd staat open voor ieder persoon, ouder dan 16 jaar (op de datum van de wedstrijd) die in België woont, met uitzondering van het personeel van de Organisator, evenals elke entiteit die direct of indirect bij het ontwerp is betrokken, de organisatie, realisatie en/of het management van de wedstrijd.
De Organisator behoudt zich het recht voor om een deelnemer van de wedstrijd uit te sluiten en/of de prijs niet toe te kennen en/of om de gehele deelname te annuleren van de deelnemer, zonder de aansprakelijkheid van de Organisator op zich te nemen, in geval van overtreding door de deelnemer van deze regels en/of als de Organisator naar eigen goeddunken van mening is dat de deelnemer heeft gehandeld of van plan is oneerlijk of bedrieglijk of ter kwader trouw te handelen. In het bijzonder, maar zonder beperking, elk gebruik van robots of enig systeem, apparaat of handelingen die frauduleus, oneerlijk of ter kwader trouw zijn, of enig gedrag, waardoor bijvoorbeeld en zonder beperking, de wedstrijd automatisch wordt gespeeld en/of de kansen om te winnen worden vergroot, is verboden. De Organisator kan een klacht indienen en/of de plegers van dergelijk gedrag laten vervolgen. In het geval van sancties of klachten moeten de deelnemers bewijzen dat ze gehandeld hebben in overeenstemming met dit Reglement. Deelnemers kunnen op elk moment worden uitgenodigd om hun identiteit, hun woonplaats en hun leeftijd te bewijzen. Een onderdeel van de wedstrijd bestaat uit het plaatsen van een online bod op het veilingplatform http://www.vavato.com.
De desbetreffende deelname aan deze specifieke wedstrijd gaat gepaard met een mogelijke aankoopverplichting als het geplaatste bod op het einde van de veiling ook het hoogste bod is, zoals beschreven in sectie 5.1.

Artikel 4: Prijzen

4.1 Omschrijving van de prijzen van de wedstrijd

Te winnen gedurende de volledige duur van de wedstrijd: een totaal van 11 prijzen.

 • 10 x duo tickets voor een exclusieve meet & greet met Jan Vertonghen. Deze meet & greet zal doorgaan op het hoofdkantoor van Vavato (Waaslandlaan 14, 9160 Lokeren, België). Met een waarde van 1.000 euro incl. BTW samen met een emotionele waarde door de unieke ervaring.
 • Een officieel Rode Duivels wereldbeker shirt, gedragen tijdens één van de gespeelde matchen en gesigneerd door het volledige team. De t-shirt niet gesigneerd heeft een waarde van 89,95 euro incl. BTW.

4.2 Details van de prijzen

De waarde van de prijs wordt bepaald op de datum van voorbereiding van dit Reglement en kan niet worden betwist. De prijzen zijn niet overdraagbaar, mogen niet worden vervangen door een andere prijs en er is geen alternatief in contanten beschikbaar. De Organisator heeft het recht om de aangekondigde prijs te vervangen door een prijs met een vergelijkbare waarde en kenmerken, indien een dergelijke vervanging noodzakelijk zou blijken.

Artikel 5: Bekendmaking van de winnaars en uitreiking van de prijzen

5.1 Om deel te nemen aan de wedstrijd, moet de deelnemer volgende stappen nemen:

 • De deelnemer dient gedurende de duur van de wedstrijd een online bod te plaatsen op het veilingplatform www.vavato.com.
 • Surf naar https://blog.vavato.com/wereldbeker-2022/
 • Vervolgens dient de deelnemer de contactgegevens in te vullen:
  • Voornaam
  • Naam
  • E-mail – Dit dient hetzelfde e-mailadres te zijn dat gekoppeld is aan de MyVavato account zodat de controle kan gedaan worden met de online biedingen.
  • Accepteer:
   • Wedstrijdreglement
   • Contactopname in het kader van deze wedstrijd.
 • Wachten totdat de deelnemer op de hoogte wordt gebracht of hij/zij gewonnen of verloren heeft.

5.2 Bepaling van de winnaars:

De deelnemers dienen gedurende de duur van de wedstrijd een online bod te plaatsen op één van de veilingen op veilingplatform http://www.vavato.com.
Hierbij geeft de deelnemer aan akkoord te zijn met de gebruiksvoorwaarden die gelden op het veilingplatform van Vavato: https://vavato.com/nl/homepage/webpages/general-terms-nl

Het juist beantwoorden van de schiftingsvraag (de winnaars worden bepaald op basis van de deelnemer die de echte waarde het dichtste benadert).

Indien er meerdere deelnemers in hetzelfde tijdslot zowel het juiste antwoord hebben op de schiftingsvraag, als even snel hebben geantwoord, is er sprake van een gelijkspel. De deelnemer die als eerste deelname aan het tijdslot zal als winnaar van de wedstrijd uitgeroepen worden.

Het aantal winstkansen is gelimiteerd. Deelnemers die via dezelfde persoonlijke gegevens meerdere malen deelnemen, kunnen maximaal één keer winnen. De Organisator behoudt zich bijgevolg dan ook het recht om in dit geval de volgende winnaar uit de lijst uit de deelnames als effectieve winnaar aan te duiden. En dit zo verder, tot er een winnaar gevonden is die maximaal voor de eerste keer wint.

De wedstrijdresultaten zullen 22/12/2022 ten laatste worden bekendgemaakt. De Organisator behoudt zich het recht om hiervan af te wijken.

De winnaars zullen worden gecontacteerd en geïnformeerd via e-mail en de prijzen ontvangen:

 • Per e-mail
 • Live
 • Of per post op het adres

De meet & greet met Jan Vertonghen, waarop ook het WK shirt zal worden overhandigd, zal ingepland worden op basis van het speelschema van Jan Vertonghen. De Organisator stelt dat dit eind februari 2023 of begin maart 2023 zal doorgaan en behoudt zich het recht om hiervan af te wijken. De winnaars zullen voldoende op voorhand op de hoogte gebracht worden van de specifieke datum en tijdstip.

Artikel 6: Reglement

Deelname aan de wedstrijd houdt de volledige aanvaarding van deze regels in. Er zal niet worden geantwoord op verzoeken ingediend per e-mail of telefoon over de interpretatie of toepassing van de regels met betrekking tot de algemene voorwaarden van de wedstrijd. Het reglement is beschikbaar op https://blog.vavato.com/wk-2022-wedstrijdreglement/ tijdens de duur van de wedstrijd. Dit reglement kan ook worden verkregen tot 18/12/2022 op eenvoudig schriftelijk verzoek aan: Vavato – Dienst marketing, Waaslandlaan 14, 9160 Lokeren, België. De postkosten voor deze aanvraag zullen niet worden terugbetaald. Voor alle elementen van de wedstrijd die niet uitdrukkelijk in dit reglement worden vernoemd, behoudt de Organisator zich het recht om alle vereiste maatregelen te nemen voor een goede organisatie van de wedstrijd. De Organisator behoudt zich het recht voor om deze regels te wijzigen wanneer zij dit nodig acht.

Artikel 7: Deelnamekosten

Deelname aan de wedstrijd is gratis, met uitzondering van de uitgaven van de deelnemer om mogelijks het lot aan te kopen als de deelnemer ook het hoogste bod heeft geplaatst, het internet of de postdiensten die door de deelnemer zelf worden gedragen.
Hierbij geeft de deelnemer aan akkoord te zijn met de gebruiksvoorwaarden die gelden op het veilingplatform van Vavato: https://vavato.com/nl/homepage/webpages/general-terms-nl

Artikel 8: Beperking van aansprakelijkheid

8.1 De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor problemen die inherent zijn aan de internetverbinding, telefonische communicatie of van een ander probleem dat niet aan de Organisator zou kunnen worden toegeschreven en dat zich zou voordoen tijdens de duur van de wedstrijd. De Organisator doet er alles aan om deelnemers functionele en geverifieerde infrastructuur, informatie en hulpmiddelen te bieden en te onderhouden. De Organisator kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor het falen van de apparatuur van de deelnemers (computer, software, internetverbindingshulpmiddelen, telefoon, servers …), het verlies van gegevens daardoor die niet aan de organiserende onderneming is toe te schrijven en de impact van deze falingen op hun deelname aan de wedstrijd. Het is daarom aan elke deelnemer om alle passende maatregelen te nemen om zijn apparatuur en de gegevens die op zijn apparatuur (computer en telefoon) zijn opgeslagen te beschermen tegen inbreuken. Deelname aan de wedstrijd houdt met name de kennis en acceptatie van de kenmerken en limieten van het internet in, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijke verduistering of piraterij door derden en het risico van besmetting door mogelijke virussen die op internet circuleren.

8.2 Deelnemers aanvaarden dat de gegevens in de informatiesystemen van de Organisator bewijskracht hebben tot het tegendeel is bewezen, met betrekking tot de verbindingselementen en informatie die het resultaat is van een computerhandeling met betrekking tot de wedstrijd.

8.3 De Organisator verbindt zich ertoe alle beschikbare middelen bij zijn serviceproviders te gebruiken om de goede werking van de wedstrijd te verzekeren. Mocht een technische storing zich echter voordoen en de goede werking van de wedstrijd beïnvloeden door omstandigheden buiten de controle van de Organisator, dan kan de laatste niet aansprakelijk worden gesteld door de deelnemers.

8.4 Als de gegevens van een winnaar onbruikbaar zijn of als de winnaar niet kan worden geïdentificeerd, is het niet de verantwoordelijkheid van de Organisator om verder onderzoek uit te voeren om de winnaar te vinden, die noch zijn prijs, noch enige compensatie of schadevergoeding zal ontvangen.

8.5 Winnaars worden gecontacteerd via e-mail. De winnaar heeft dan veertien dagen vanaf de verzending van de e-mail waarin hij op de hoogte gebracht wordt van zijn winst, de tijd om op deze e-mail te antwoorden met de gevraagde informatie en zo de aanvaarding van de prijs te melden.

8.6 In het geval van uitdrukkelijke afstand van de prijs door de winnaar, zal deze prijs teruggegeven worden aan de Organisator en kan deze worden gebruikt voor een volgende actie, als de aard van de prijs dit toelaat en zonder enige aansprakelijkheid vanwege de Organisator.

8.7 Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door of in verband gebracht met Facebook/Twitter/Instagram of andere social mediakanalen. Door zijn deelname aan de wedstrijd stemt elke deelnemer ermee in om Facebook/Twitter/Instagram en al hun respectievelijke kaderleden, directeurs, personeelsleden, vertegenwoordigers en agenten te ontslaan van elke aansprakelijkheid, schade, verlies of verwonding die volledig of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de deelname van de deelnemer aan de wedstrijd en de aanvaarding, het gebruik of het misbruik van elke prijs die hij eventueel wint.

8.8 De wedstrijd kan mogelijk worden beïnvloed door verplichte inspanningen om de verspreiding van COVID19 tegen te gaan. De Organisator behoudt zich daarom het recht voor om – de wedstrijd gedeeltelijk of volledig uit te stellen / te annuleren – vervanging of annulering van een bepaalde prijs indien de Organisatie dit nodig acht vanwege beperkingen opgelegd door lokale autoriteiten of een vereiste met betrekking tot COVID19. Winnaars moeten mogelijk een COVID 19-test afleggen, indien nodig. Winnaars moeten voldoen aan alle maatregelen met betrekking tot COVID19.

Artikel 9: Contactname

Er wordt geen rekening gehouden met niet-conforme correspondentie (onvolledig, onleesbaar, onjuist, niet-gefrankeerd, uitgesteld of niet verzonden).

Artikel 10: Diskwalificatie

Deelnemers staan alle verificaties met betrekking tot hun identiteit, leeftijd en adres als onderdeel van de Wedstrijd toe. Elke deelname die niet voldoet aan deze voorschriften, onvolledig of met onjuiste coördinaten zal als ongeldig worden beschouwd. Het gebruik van robots of een andere soortgelijke methode om de wedstrijd mechanisch of anderszins te spelen is verboden, de overtreding van deze regel resulteert in de uiteindelijke eliminatie van de deelnemer en/of gebruiker. De Organisator kan de wedstrijd geheel of gedeeltelijk annuleren als blijkt dat fraude heeft plaatsgevonden in welke vorm dan ook, via de computer of het feit van deelname onder de identiteit van een derde partij en/of de bepaling van de winnaars. In dit geval behoudt de Organisator zich het recht voor om geen prijzen toe te kennen aan fraudeurs en/of om de daders van deze fraude voor de bevoegde rechtbanken te brengen.

Artikel 11: Overmacht

De Organisator is niet aansprakelijk in geval van overmacht of gebeurtenissen waarover hij geen controle heeft of indien de omstandigheden dit vereisen, hij verplicht is de huidige wedstrijd te annuleren, in te korten, te verlengen, uitstellen, op te schorten of de voorwaarden te wijzigen. In ieder geval behoudt de Organisator zich het recht voor om de deelnameperiode te verlengen.

Artikel 12: Vrijstelling van aansprakelijkheid

De winnaars zijn volledig verantwoordelijk voor het gebruik van hun prijs. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten of problemen met de prijzen of voor om het even welk incident of ongeval dat de winnaars zou kunnen overkomen tijdens of wegens het gebruik of het bezit van de prijs.

Artikel 13: Machtiging om de namen en adressen van de winnaars te gebruiken

Op voorwaarde van het verkrijgen van de uitdrukkelijke toestemming van de hoofddeelnemer, kan de Organisator de naam en het adres van de winnaars gebruiken voor reclamedoeleinden zonder hen recht te geven op een vergoeding of een ander voordeel over te dragen. Deze toestemming wordt schriftelijk gevraagd via e-mail. Indien de deelnemer per mail toestemt, wordt dit gezien als een uitdrukkelijke toestemming.

Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten

In overeenstemming met de wetten met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten, is het gebruik van alle of een deel van het auteursrechtelijk beschermde materiaal van deze wedstrijd ten strengste verboden, behalve met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Organisator.

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen

De wedstrijd is onderworpen aan de Belgische wetgeving (België). Elk geschil met betrekking tot de interpretatie van de regels en/of gevallen waarin dit reglement niet voorziet, zal het voorwerp uitmaken van een minnelijke schikking. Anders is de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen (België).

Artikel 16: Bescherming van persoonsgegevens

De Organisator handelt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op de gegevensbescherming. De Organisator gebruikt de persoonsgegevens van de deelnemers om hen in staat te stellen om aan de wedstrijd deel te nemen en om contact met hen op te nemen als ze een prijs gewonnen hebben. De informatie die de Organisator verzamelt, wordt enkel verzameld met als doel de winnaar(s) te kunnen identificeren. Deze gegevens zullen bewaard worden voor de duur van de wedstrijd (beschreven in artikel 2) en de bijkomstige periode waarin de winnaars hun prijzen toegekend krijgen (beschreven in artikel 5.1.). Dit met een maximale uitloop tot 31/12/2023. Nadien zullen deze gegevens definitief verwijderd worden. Meer informatie over hoe wij met persoonsgegevens omgaan, is te vinden in onze Privacyverklaring: https://vavato.com/nl/homepage/webpages/privacy-statement-nl

Heb je vragen of wil je iets verkopen via een online veiling van Vavato?

Zin om een eerste bod te plaatsen? Ontdek alle lopende veilingen op Vavato.

Wil je zelf goederen, machines, overstock, etc. verkopen via een online veiling?

Wil je Vavato beter leren kennen? Lees meer over ons.